історична довідка керівництво політика підрозділи наші координати вакансії
українська мова   русский язык

Увага! Оприлюднено Перелік технічних регламентів Митного союзу та графік їх впровадження (докладніше у розділі «Новини»)    *****    У розділі «Новини» ви завжди маєте нагоду дізнатися про нові надходження нормативних документів до фонду ДП "Кіровоградстандартметрологія"    *****    ДП «Кіровоградстандартметрологія» призначено органом з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів (докладніше у розділі «Новини»)       *****      Проводить роботу незалежна випробувальна лабораторія ДП «Кіровоградстандартметрологія» з випробувань будівельних матеріалів і виробів.

Сертифікація

Сертифікацію, тобто підтвердження відповідності встановленим вимогам нормативних документів та законодавчих актів України, здійснює орган з сертифікації ДП "Кіровоградстандартметрологія", який зареєстрований в Реєстрі державної системи сертифікації УкрСЕПРО (свідоцтво про призначення №UA.P.047, свідоцтво про уповноваження №UA.PN.047).

Сертифікація в Україні поділяється на обов’язкову та добровільну.

Обов’язковій сертифікації підлягає продукція, яка включена в "Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні" затверджений наказом Держспоживстандарту України від 01 лютого 2005 року за №28. Цим переліком також встановлено нормативні документи на відповідність яким проводиться сертифікація.

Продукцію не зазначену в переліку підприємство може сертифікувати на добровільних засадах. Добровільна сертифікація може проводитись на відповідність продукції вимогам НД за вибором заявника.


Орган з сертифікації ДП "Кіровоградстандартметрологія" призначений та уповноважений на проведення робіт з сертифікації за номенклатурою:

- електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби;

- апаратура радіоелектронна побутова;

- обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємст торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;

- засоби мийні;

- посуд з фарфору фаянсу та скла;

- складові частини дорожніх транспортних засобів;

- товари легкої промисловості;

- харчова продукція і продовольча сировина;

- нафтопродукти;

- будівельні матеріали, вироби та конструкції;

- засоби індивідуального захисту працюючих;

- вироби з паперу;

- лакофарбові вироби;

- косметичні, парфумерні або туалетні засоби;

- добрива мінеральні;

- готельні послуги та послуги харчування;

- туристичні послуги;

- послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових частин.


Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції або на визнання іноземного сертифіката відповідності;

- аналіз наданої документації;

- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або оцінка системи управління якістю;

- відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

- визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

- інформацію про результати робіт з сертифікації.


Схеми (моделі), що використовуються під час сертифікації такі:

- сертифікація одиничного виробу;

- сертифікація партії продукції;

- сертифікація продукції, що виготовляється серійно.

При обов’язковій сертифікації схему визначає орган з сертифікації. При цьому враховується особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.


Для проведення робіт з сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини заявникові необхідно надати в орган з сертифікації наступні документи:

- заявка на проведення сертифікації продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО;

- опитувальна анкета;

- свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника податку;

- дозвіл на виробництво виданий органами МОЗ України (для вітчизняної продукції);

- висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи МОЗ України щодо можливості та порядку використання (для імпортної продукції);

- нормативний документ на продукцію затверджений та зареєстрований у встановленому порядку та (для ТУ) договір-дозвіл на використання від власника нормативного документу, в разі якщо заявник не являється розробником (для вітчизняної продукції);

- технологічна інструкція або регламент, рецептура (якщо продукт складається з декількох компонентів), затверджені у встановленому порядку (для вітчизняної продукції);

- документи, що підтверджують походження продукції, її переміщення, взяття під митний контроль (для імпортної продукції);

- етикетка для маркування продукції;

- ветеринарне свідоцтво або сертифікат (для продукції тваринного походження);

- копія рішення на товарний знак (в разі його нанесення);

- свідоцтво про присвоєння номера в міжнародній системі нумерації EAN щодо штрихового кодування товару.

При різних схемах (моделях) сертифікації орган з сертифікації може вимагати:

- свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії на право проведення вимірювань стосовно продукції, яка заявлена на сертифікацію;

- сертифікат відповідності на обладнання, якщо воно входить в перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

- перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

- графік проведення планово-попереджувальних та ремонтних робіт;

- опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікації.

Крім того для окремих видів продукції (таких як алкогольні напої, консервна продукція, молочна продукція, води питні та мінеральні) встановлені додаткові вимоги при проведенні робіт з сертифікації. Цю інформацію ви можете отримати в органі з сертифікації при поданні заявки на сертифікацію.


Для проведення робіт з сертифікації промислової продукції необхідно надати:

- заявка на проведення сертифікації продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО;

- опитувальна анкета;

- реєстраційні документи підприємства;

- дозвіл на виробництво виданий Держнаглядохоронпраці;

- нормативний документ на продукцію;

- конструкторська, технологічна, експлуатаційна, супровідна документація (в разі необхідності);

- технічний опис продукції в разі необхідності;

- свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії на право проведення вимірювань стосовно продукції, яка заявлена на сертифікацію;

- сертифікат відповідності на обладнання, якщо воно входить в перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

- перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;


Для проведення робіт з сертифікації послуг харчування необхідно надати:

- заявка на проведення сертифікації послуг харчування в Системі сертифікації УкрСЕПРО;

- опитувальна анкета для проведення сертифікації послуг харчування;

- свідоцтво про віднесення підприємства громадського харчування відповідного типу та підтвердження класу;

- дозвіл на виробництво органів санітарно – епідеміологічного нагляду;

- дозволи пожежного нагляду, охорони праці, технічного нагляду;

- свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника податку;

- довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- торговий патент на право здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі, діяльності обміну готівкових валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу;

- свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- асортиментний мінімум (погоджений з органами санепіднагляду);

- технологічні картки на фірмені страви (погоджені з органами санепіднагляду та затверджені держадміністрацією);

- статут підприємства;

- перелік наявних на підприємстві чинних нормативних (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, ГСТУ, ТУ, СНіП, СанПіН, методичних інструкцій, положень тощо) і технологічних документів, які відображають вимоги безпеки послуг харчування, а також методи контролю та перевірок результатів надання послуг харчування (затверджений керівником підприємства);

- узгоджений перелік послуг харчування, що надаються (затверджений керівником підприємства);

- опис діючої на підприємстві структури відповідальності за якість надання послуг харчування;

- коротка характеристика підприємства (включаючи структурну схему та опис сполучень між структурними підрозділами).


Для проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) необхідно надати:

- заявка на проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в Системі сертифікації УкрСЕПРО;

- опитувальна анкета попереднього аналізу для проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання);

- статут підприємства;

- організаційно-структурна схема підприємства;

- перелік кадрового складу з зазначенням кваліфікації, освіти тощо;

- висновки (акти перевірки) органів державного нагляду: пожежного, технічного, санітарно-епідемічного, інших (в межах їхньої компетенції);

- посадові інструкції персоналу (із зазначенням вимог до дій як за нормальних, так і за екстремальних умов);

- правила для проживаючих;

- правила пожежної безпеки;

- докладний перелік послуг, що надаються готелем, із зазна-ченням їхніх цін;

- угоду зі спецслужбами на видалення відходів та захист від комах і гризунів;

- угоду на технічне обслуговування ліфтів, установок поже-жогасіння, охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;

- угоду на охорону готелю;

- журнал медичного огляду персоналу та санітарні книжки;

- журнал проведення навчання (інструктажу) персоналу з техніки безпеки;

- книгу відгуків та пропозицій або інші документи з ведення обліку претензій споживачів до якості послуг;

- наявність додаткових послуг (перукарня, басейн, сауна тощо);

- відомості про наявність внутрішньої системи контролю якості послуг.


Для проведення робіт з визнання іноземного сертифіката відповідності необхідно надати:

- заявка на проведення робіт з визнання іноземного сертифіката відповідності;

- сертифікат відповідності країни експортера;

- протокол випробувань зазначений в сертифікаті відповідності;

- посвідчення якості підприємства виготовлювача;

- документ, що засвідчує країну походження товару (сертифікат походження);

- карантинний дозвіл (фітосанітарний сертифікат) для продукції рослинного походження;

- ветеринарний сертифікат для продукції тваринного походження;

- товаросупроводжуючі документи (товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура тощо), які містять інформацію про власника продукції, розміри партії та повний перелік продукції в партії із зазначенням найменувань, розфасофки, упаковки продукції, та її переміщення з митною відміткою відносно митного контролю;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України (за умови необхідності).Орган з сертифікації має право вимагати додаткові документи необхідні для проведення сертифікації.

Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше 15 днів (для харчової продукції) та не пізніше 1 місяця (для промислової продукції) сповіщає заявника про своє рішення, яке містить основні умови сертифікації.

Сертифікат відповідності в залежності від обраної схеми видається на підставі позитивних результатів випробувань продукції, аналізу наданої заявником документації, обстеження виробництва, атестації виробництва, оцінки системи управління якістю.

Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво, сертифікації системи управління якістю, гарантійного терміну придатності продукції (для партії). Дія сертифіката відповідності на серійну продукцію поширюється на всю продукцію вироблену в період дії сертифіката відповідності з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності не подовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за 3 місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації нову заявку.


- Порядок розгляду апеляцій та скарг
За довідками звертатись:
Відділ підтвердження відповідності
кабінети № 29, 30, 33, тел./факс (0522) 22-54-60
E-mail: sert@metr.kr.ua
_______________________________________________

Начальник відділу підтвердження відповідності
Мусієнко Валентина Гаврилівна
кабінет №30, тел./факс (0522) 22-54-60


Посилання

_____________

Курси валют
bank-ua.com bank-ua.com bank-ua.com
_____________

Погода

Історична довідка | Керівництво | Політика | Підрозділи | Наші координати
Головна | Новини | Сертифікація | Метрологія | Стандартизація | Управління якістю | Лабораторія
Законодавство | Зворотній зв'язок
Український портал УКРОП - Український об'єднаний портал Українська пошукова система АПОРТ - ищет что надо